Palun oota…

Elektrivaldkond
Tehnikavaldkond
Eesti
Vene
Kuupäeva järgi


KIWA KOOLITUSED


search
Osaleja on valmis sooritama A-klassi pädevuseksamit. NB! Pädevuseksamile lubatakse kui Teie haridus, erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad majandus- ja taristuministri määrusele nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0016)
Получение сертификата компетентции A класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0014)
Osaleja on valmis sooritama B-klassi pädevuseksamit. NB! Pädevuseksamile lubatakse kui Teie haridus, erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad majandus- ja taristuministri määrusele nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0017)
Получение сертификата компетентции В класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0013)
Koolitusel osaleja tunneb Eestis kehtivat vastavat seadusandlust ja käidutööde ohutust. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0010)
Получение необходимых знаний в области действующего законодательство Эстонии и опасностей возникающую при эксплуатации электроустановок.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0007)
Koolitusel osaleja tunneb elektripaigaldistes kasutatavaid voolu kui ka pingega seotud kaitseviise. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast.
Aeg: 19.11.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KE0011)
Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работе электроустановок и электрооборудования.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0008)
Koolitusel osaleja tunneb nõudeid seadmetele ja kaablitele, mida paigaldatakse elektripaigaldistesse. Saab teoreetilised teadmised elektripaigaldistes teostatavatest tavakontrollmõõtmistest. Osaleja tunneb madalpinge aparaatide (kilpide) valmistamisele esitatavaid miinimumnõudeid. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast.
Aeg: 26.11.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektorid:
(KE0012)
Получение необходимых знаний по правилам проектирования, выбора, монтажа и проверки электрооборудования.
Aeg: 25.11.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KV0009)
Koolitusel osaleja tunneb erielektripaigaldiste liike ning nendega seonduvaid madalpinge standardi 7. osa nõudeid. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast.
Aeg: 03.12.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KE0013)
Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работы специальных электроустановок.
Aeg: 02.12.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektorid:
(KV0010)
Koolitusel osaleja tunneb elektriala personali sertifitseerimisele esitatavaid tingimusi ja tunneb personali sertifitseerimise ja resertifitseerimise protseduure. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast
Aeg: 10.12.2019
Hind: 60€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KE0014)
Ознакомление участников с процедурами проведения экзаменов как на сертификат компетености так и на его продления.
Aeg: 09.12.2019
Hind: 60€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KV0011)
Koolitusel osaleja tunneb kesk- ja kõrgepinge seadmeid ja nõudeid vastavate elektripaigaldiste projekteerimisel ja väljaehitamisel, lisaks tunneb ehitamise ja hooldustööde ohutustehnilisi nõudeid. Koolituspäev on üks osa Loengusarjast
Aeg: 10.12.2019
Hind: 60€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KE0015)
Получение необходимых знаний как по конструкции высоковольтных установок так и по требованиям к их проектированию и строительству, а также по организации их безопасного обслуживания.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0012)
Koolitusel osaleja saab baasteadmised elektripaigaldistes kasutatavatest kaitseviisidest ja elektritööde läbiviimisel tööde teostamise ajal nõutavatest ohutustehnilistest nõuetest tulenevalt elektriohust. Teadmisi kontrollitakse EOT eksami käigus (vabatahtlik).
Aeg: 05.12.2019
Hind: 85€ +km
Vabu kohti: 11

Lektor:
(KE0004)
Получение базовые знания по способам защиты применяемым в ходе выполнения работ на электроустановках и сведений необходимые для безопасной эксплуатации электроустановок. Проверка знаний при сдачи экзаменов по технике безопасности (по желанию)
Aeg: 13.12.2019
Hind: 85€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KV0004)
Koolitusel osaleja saab üldteadmised piksekaitsesüsteemide väljaehitamisest, lähtudes kehtivatest valdkonna standaritest.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0005)
Получение представлений об системе молниезащиты на базе действующих в данной области стандартов.
Aeg: 19.12.2019
Hind: 125€ +km
Vabu kohti: 22

Lektor:
(KV0005)
Koolitusel osaleja tunneb kesk- ja kõrgepinge seadmeid ja nõudeid vastavate elektripaigaldiste projekteerimisel ja väljaehitamisel. Osaleja saab ülevaate ehitamise ja hooldustööde ohutustehnilistest nõuetest.
Aeg: 12.12.2019
Hind: 125€ +km
Vabu kohti: 22

Lektor:
(KE0006)
Получение необходимых знаний как по конструкции высоковольтных установок так и по требованиям к их проектированию и строительству.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0006)
Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike. Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0002)
Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере машин. Ориентируется в терминологии оборудования и различает типы (виды) машин. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Осознаёт опасности исходящие от электричества и умеет их избегать.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KV0002)
Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab nimetada erinevaid gaasi liike. Teab nõudeid gaasipaigaldistele ja selle ehitamisele. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted.
Koolituse uus kuupäev on 29.11.2019
Aeg: 06.12.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 14

Lektor:
(KE0003)
Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере отопительного газа. Ориентируется в терминологии и различает типы газов. Имеет представление о требованиях, предъявляемых к газовым установкам и их строению. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита.
Aeg: 17.12.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 25

Lektor:
(KV0003)
Koolitusel osaleja tunneb kehtivat surveseadme valdkonna seadusandlust ja standardeid. Oskab liigitada surveseadmeid ohust lähtudes. Oskab nimetada surveseadmete ohutusnõudeid ja oskab ohte ennetada. Teab nõudeid surveseadmetele ja selle ehitamisele. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Omab vajalikku ülevaadet keevitusest, keevituse koordineerimisest, protseduuridest surveseadmete valdkonnas.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0001)
Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере оборудования работающего под давлением. Ориентируется в терминологии и различает типы оборудования. Знает требования техники безопасности при работе с оборудованием под давлением. Имеет представление о требованиях, предъявляемых оборудованию и его строению. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Имеет достаточные знания в области сварки, сварочных процедур и координирования процессов.
Aeg: 04.12.2019
Hind: 120€ +km
Vabu kohti: 21

Lektor:
(KV0001)
Koolitusel osaleja tunneb aparaadikoostetele kehtestatud üldnõudeid ja eriliigilistele aparaadikoostetele esitatavaid täiendavaid nõudeid. Tutvub aparaadikoostete komponentide valikuga sõltuvalt koostete kasutustingimustest. Osaleja saab ülevaate uutele aparaadikoostetele vajalikest kontrollitoimingutest ja katsetest.
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0007)
Koolitusel osaleja saab ettekujutuse EMÜ-st, toodete häirekindlusest ning toodete poolt häirete emiteerimisest. Osaleja saab ülevaate toodetele esitatavatest nõuetest, lähtuvalt harmoneeritud EMÜ standarditest. Samuti saab osaleja teada, kuidas praktiliselt hinnatakse toodete häirekindlust ja emissiooni. Koolituspäeva lõpuks saab osaleja teada, et tootjal on kohustus deklareerida toote vastavust olulistele nõuetele elektromagnetilise ühilduvuse osas.
Aeg: 28.11.2019
Hind: 125€ +km
Vabu kohti: 10

Lektorid:
(KE0008)
Koolitusel osalejale tutvustatakse lisavõimalusi seadmete ohutuse ja turvalisuse tagamiseks. Lisaks miinimumnõuetele, milleks on nt seadme kasutusjuhend ja riiklik kontroll ehk audit, on olemas mitmeid muid viise, mille rakendamine aitab ennetada seadmete vigastusi, suurendada kasutuskindlust ja tagada ohutust. Tutvustatakse seadmete täiendava hindamise ja mittepurustavate katsete võimalusi, mille abil tagada seadmete ja nende protsesside ohutust. Tuuakse näiteid Põhjamaade praktikast. Samuti on osaleja kursis, missugune elektriala inimeste koosseis peab ettevõttes olema tagatud, ja millised on neile isikutele esitatud nõuded, lähtuvalt kehtivast seadusandlusest.
Aeg: 18.12.2019
Hind: 125€ +km
Vabu kohti: 25

Lektorid:
(KE0009)
Inspecta Estonia OÜ ja Inspecta Latvia AS korraldavad ühisprojektina eestikeelse visuaalse kontrolli koolituse. Pädevuseksam toimub 15.11.2019
Hetkel puudub info tulevatest koolitustest.
(KE0018)